Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chú trọng xây dựng môi trường văn hóa

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chú trọng xây dựng môi trường văn hóa

21:28 - 08/02/2024

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Văn hóa trong môi trường quân đội nói chung, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng vừa thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa trở thành nhu cầu tất yếu khách quan trong quá trình phấn đấu xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Khuôn viên cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai

Môi trường văn hóa trong quân đội là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần hợp thành một chỉnh thể trong không gian và thời gian xác định, tác động đến quá trình hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện những phẩm chất văn hóa của quân nhân; có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng. Thực tế cho thấy, môi trường văn hóa quân đội tốt đẹp, lành mạnh sẽ là nhân tố thuận lợi, có ý nghĩa quyết định đến việc giáo dục, bồi dưỡng, phát triển nhân cách người quân nhân cách mạng. Môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh cũng là bức tường thành vững chắc để vô hiệu hóa sự tấn công của những yếu tố phản văn hóa, bảo vệ “trận địa” tư tưởng văn hóa của Đảng trong môi trường quân đội hiện nay.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của môi trường văn hóa quân đội, góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân cách cao đẹp của người quân nhân cách mạng, tạo động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, biết vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ khối các phòng, văn phòng cơ quan Bộ chỉ huy đến các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong các đơn vị quân đội”, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã biết vận dụng và phát huy triệt để các thiết chế văn hóa sẵn có, khai thác có hiệu quả các công trình, mô hình….Trong đó tập trung xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, chất lượng, giá trị đời sống tinh thần, xây dựng đơn vị chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình doanh trại chính quy hài hòa với cảnh quan môi trường; mối quan hệ máu thịt giữa quân dân trên biên giới được củng cố chặt chẽ, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ vững truyền thống “quân đội là một trường học lớn đào luyện con người”.

Nhà làm việc của các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Tuy nhiên, quá trình xây dựng môi trường văn hóa ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn không ít lúng túng, phiến diện, một chiều. Cá biệt, có đơn vị chỉ coi môi trường văn hóa quân đội là “cảnh quan doanh trại sạch, đẹp, gọn gàng”, nên chỉ tập trung đầu tư xây dựng doanh trại mà chưa chú ý xây dựng thể chất cho bộ đội. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ còn chưa hiểu sâu sắc về mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa quân đội; còn máy móc trong vận dụng tiêu chuẩn chung vào xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị mình. Hệ thống thiết chế văn hóa hoạt động chưa thực sự đi vào nền nếp, chưa phát huy hết tiềm năng bộ đội vào xây dựng môi trường văn hóa quân sự ở các đơn vị.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch chống phá ngày càng quyết liệt, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Sự phát triển của công nghệ thông tin bên cạnh các mặt tích cực cũng đem lại những hệ lụy khó lường….. Nhiệm vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức. Để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội trong thời gian tới cần triển khai, thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nâng cao trình độ hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và quân đội. Vì mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu, lý tưởng đó do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh xây dựng và giáo dục cho Quân đội ta; từ đó tạo nên sự thống nhất chặt chẽ không thể tách rời giữa mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khuôn viên nhà chỉ huy đồn Biên phòng Ia Púch (727)

Thứ hai, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ để tạo nên môi trường văn hóa tốt đẹp. Mối quan hệ này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các hoạt động chung của đơn vị. Một tập thể có mối quan hệ thuận hòa, với những tình cảm tích cực, dựa trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ chung sẽ góp phần tăng cường đoàn kết trong đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhân cách, năng lực của cán bộ, chiến sĩ. Cần phát huy tính dân chủ trong các hoạt động của đơn vị, mọi người đều được bày tỏ ý kiến; tôn trọng và bảo vệ cái đúng, cái tốt, cái đẹp, thực hiện đúng phương châm “lấy cái đẹp để dẹn cái xấu”. Đó là tình thương yêu đồng chí, đồng đội, là kỷ luật nghiêm minh và tự giác, tác phong chính quy, là “tình quân dân cá nước” trong chiến tranh cũng như trong hòa bình đã trở thành nhân cách của người quân nhân cách mạng.

Thứ ba, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp thể hiện tính kỷ luật, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thiên nhiên trong phát triển bền vững của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, việc xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường cần được coi là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội. Thường xuyên động viên mọi quân nhân trong đơn vị tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, sức lực vào quá trình xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường của đơn vị.

Thứ tư, xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội không chỉ là thường xuyên nâng cao đời sống, mà còn là bảo đảm sự công bằng. Thực hiện tốt điều này lại là cơ sở để gia tăng sự gắn bó giữa các quân nhân với nhau, hình thành tâm lý tích cực, thuận hòa, đoàn kết. Vì vậy, việc bảo đảm đúng, đủ các chế độ, tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sĩ là nội dung cần quan tâm để người chiến sĩ có đủ sức khỏe, độ vững vàng về tâm lý, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khuôn viên nhà chỉ huy Tiểu đoàn HL-CĐ

Trong điều kiện khoa học - kỹ thuật phát triển, thông tin bùng nổ như hiện nay, cần nâng cao “sức đề kháng” và “khả năng miễn dịch” cho bộ đội trước các yếu tố phản văn hóa, thông tin xấu, độc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, duy trì đời sống văn hóa lành mạnh, ngăn ngừa các sản phẩm độc hại xâm nhập đơn vị.

Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt quy định, chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 chương trình trọng điểm: văn hóa, văn học - nghệ thuật, báo chí quân đội, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa quân sự là vấn đề lớn, có chiều sâu. Những giải pháp trên chưa thể đề cập toàn diện các khía cạnh, song cấp ủy, chỉ huy các cấp có thể nghiên cứu vận dụng linh hoạt để xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực./.

Tạ Tùng - Kiên Quyết